KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS ORAZ

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

STRZELANIA SPECJALNE

TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FX


12.V.2018- 22.VII.2018 Warszawa

22.IX.2018- 25.XI.2018 Warszawa

WAŻNE:

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT

LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO WYDAJE ORGANIZACJA WYMIENIONA W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)


UWAGA:

UCZESTNICY KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE LOK
NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS


Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie są realizowane na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana 70 A. Strzelania prowadzone będą na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich (10 stanowisk) i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia ( 200 m ).

PZSS ćwiczenia instruktor strzelania w firmie INCOLT Broń - szkolenia z strzelania LOK Pozycja bojowa podczas szkoleń firmy INCOLT Sztuki broni

Wykłady w części teoretycznej Kursu Instruktora sportu Strzeleckiego są prowadzone w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** (dawny hotel GROMADA) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna (200 m2), dyskretnie usytuowana sala szkoleniowa wyposażona w klimatyzację, nagłośnienie, profesjonalny sprzęt multimedialny. Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują legitymację:

INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

uprawniającą do prowadzenia szkoleń strzeleckich w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

I.
Szkolenie PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania)

Szkolenie jest prowadzone tak jak zostało to opisane przy Kursie Instruktora Strzelectwa.
Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie
www.incolt.pl/kursy/prowadzacy-strzelanie/

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie:
,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez Zarząd Główny LOK zgodnie z:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Uprawnienie do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A. – pneumatyczna;
 • B. – palna bocznego zapłonu;
 • C. – palna centralnego zapłonu;
 • D. – maszynowa (pistolet);
 • E. – samoczynna;
 • F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G. – gładkolufowa;
 • H. - czarnoprochowa.
 • Czerwonym kolorem oznaczono uprawnienia, które nadajemy po szkoleniu
  realizowanym w firmie INCOLT od dnia 03 kwietnia 2017 roku.

II.
Szkolenie z zakresu
PIERWSZAJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu:
KURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
(RANY POSTRZAŁOWE).


III.
Szkolenie SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO ( w tym podwyższenia klasy sędziowskiej )


Absolwenci kursu otrzymają:
LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej

W ofercie do pobrania - termin, miejsce oraz temat i koszt prowadzonego szkolenia:

 1. OFERTA: KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS, KURS PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)

Wpłaty za kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Koszt Kursu: Prowadzący Strzelanie - 650 zł. uprawnienia A;B;C;D;G;H.
Strzelania specjalne - 350 zł uprawnienia E;F.
Koszt Kursu: Instruktor Sportu Strzeleckiego
Instruktor Strzelań Bojowych
- 2200 zł

Koszt może ulec zmianie /na życzenie kursanta/ po dodatkowych ustaleniach co do rodzaju i ilości prowadzonych strzelań.

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia – 100 zł Lekarz przeprowadza badania i jest obecny na kursie.
(Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Instruktora Sportu Strzeleckiego i Prowadzącego Strzelanie).

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na konto firmy:

PKO Bank Polski SA. Konto: 47 1020 4900 0000 8202 3065 1160

 • INCOLT EURO
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 • ul. Korkowa 167
 • 04-549 Warszawa
 • W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
 • Osoby prywatne:
 • Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
 • Instytucje:
 • Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Na zajęcia szkoleniowe prosimy o dostarczenie:

 1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 2. Dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 3. Dow. os.

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartych Umów specjalną ofertę skorzystania z noclegów w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie:

Hotel w miejscu prowadzonych zajęć,
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 160 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 95 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Opcjonalny Hotel w którym także proponujemy rezerwacje pokoi:
Cena noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł.
Cena noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Rejestracja na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.