Rekonwersja MON

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Aktualnie organizowane kursy:

Kursy dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO

TRENINGI Z UŻYCEM AMUNICJI FX

02.IX.2017 - 05.XI.2017 WARSZAWA

21.X.2017 - 10.XII.2017 WARSZAWA

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE
(KIEROWNIK STRZELANIA)


23 - 24.IX.2017 i 30.IX.2017 WARSZAWA

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS.

Kurs Instruktor Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora sportu oraz z części specjalistycznej.

Absolwenci Kursów otrzymują:

 • Legitymację INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO.
 • Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS.
 • Uprawnienie "PROWADZĄCY STRZELANIE" wydane przez LOK Zarząd Główny.

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej.

Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich
i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw "leżącej", "klęczącej" i "stojącej" do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia.

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjnym w Warszawie przy ul. 17 Stycznia
oraz w specjalistycznej sali wykładowej na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Zajęcia na powyżej wymienionych Kursach odbywają się w soboty od godz. 11.00 oraz niedziele od godz. 10.00.
Do dyspozycji kursantów jest przestronna, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny.
Podczas dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy kawę, herbatę, napoje.

Dla osób uczestniczących w Kursie Instruktora Strzelectwa proponujemy:

Nabycie dodatkowych uprawnień do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni maszynowej i automatycznej
na specjalistycznym Kursie PROWADZĄCY STRZELANIE ( Kierownik Strzelania ).

Szkolenie jest prowadzone tak jak zostało to opisane przy Kursie Instruktora Strzelectwa.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE '' wydany przez Zarząd Główny LOK
na podstawie rozporządzenia MSWiA ( uprawnienie do prowadzenia szkoleń strzeleckich z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej ).

Ważne – firma INCOLT prowadzi szkolenie po którym wydawane jest uprawnienie do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni automatycznej ( karabinek, karabin) i maszynowej ( pistolet maszynowy).

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
+48 600 055 555 lub +48 669 955 555.

Na zajęcia szkoleniowe należy dostarczyć:

 • Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 • Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.
  Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na mocy zawartej Umowy specjalną ofertę skorzystania z pokoi 1 i 2 osobowych oraz śniadania.
  W wysokiej klasy 3- gwiazdkowym hotelu przy centrum konferencyjnym w miejscu prowadzonych zajęć. Dojazd 10 min od stacji kolejowej Dworzec Warszawa Centralna.

  Cena noclegu w pokoju:
  1. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę .
  2. os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.

  W RAMACH KURSU INSTRUKTORA STRZELECTWA PROWADZONE SĄ SZKOLENIA:

  1. KURS PIERWSZAJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

  (RANY POSTRZAŁOWE).

  Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
  Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony
  na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

  Absolwenci kursu otrzymają

  świadectwo ukończenia KURSU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

  2. KURS SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO (w tym podwyższenia klasy sędziowskiej).

  Absolwenci kursu otrzymają

  LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej.

  Zgłoszenie na kurs

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę o wypełnienie kwestionariusza osobowego lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.


  W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia zarejestrowania prosimy o kontakt telefoniczny
  +48 600 055 555 lub +48 669 955 555.