UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma Incolt zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

Rekonwersja MON

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Aktualnie organizowane kursy:

Kursy dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO

STRZELANIA SPECJALNE

TRENINGI Z UŻYCEM AMUNICJI FX


22.IX.2018 - 25.XI.2018 WARSZAWA

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE
(KIEROWNIK STRZELANIA)


22-23.IX.2018 i 30.IX.2018 Warszawa

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT jest firmą autoryzowaną. Po ukończonych kursach dokumenty wydają
organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie.

OFERTA

 • KURS STRZELANIA SPECJALNE
 • KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO
 • Absolwentom kursu wydaje LEGITYMACJĘ Polski Związek Strzelectwa Sportowego ( PZSS )
 • WAŻNE: UCZESTNICY KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE LOK
  NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA PATENTU I LICENCJI PZSS
incolt incolt

UWAGA! NOWE ZASADY, NOWE UPRAWNIENIA

KURS PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)

Absolwentom kursu uprawnienie Prowadzącego Strzelanie wydaje Zarząd Główny LOK

OFERTA:
KURS PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)
NABYCIE UPRAWNIEN DO PROWADZENIA STRZELANIA Z BRONI:

 • A. – pneumatycznej;
 • B. – palnej bocznego zapłonu;
 • C. – palnej centralnego zapłonu;
 • D. – maszynowej (pistolet);
 • E. – samoczynnej;
 • F. – gładkolufowej
  (powtarzalna – pump action);
 • G. – gładkolufowa;
 • H. - czarnoprochowa.

Kursy cykliczne, realizowane są przez cały rok.

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Służby Celnej
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.