UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

Rekonwersja MON

KURSY W OFERCIE SZKOLENIOWEJ FIRMY INCOLT
SĄ FINANSOWANE W RAMACH
REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Aktualnie organizowane kursy:

Powyżej wymienione Kursy przeznaczone są dla m.in. osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu:

 • SZKOLENIOWYM
 • SPORTOWYM
 • KOLEKCJONERSKIM
 • OCHRONY OSOBISTEJ
 • OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI „NA ŚWIADECTWO”
 • PROWADZENIA STRZELNICY

KURSY FINANSOWANE W RAMACH REKONWERSJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
KURSY PODNOSZACE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INCOLT jest firmą autoryzowaną. Po ukończonych kursach dokumenty wydają
organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie.

OFERTA

 • KURS: INSTRUKTOR STRZELECTWA BOJOWEGO - STRZELANIA SPECJALNE
  TRENINGI Z UŻYCEM AMUNICJI FX
 • KURS: INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO
 • Absolwentom kursu wydaje LEGITYMACJĘ Polski Związek Strzelectwa Sportowego ( PZSS )
incolt incolt
 • KURS:PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)
 • Absolwentom kursu uprawnienie Prowadzącego Strzelanie wydaje Zarząd Główny LOK
 • WAŻNE:
  Uczestnicy kursu Prowadzącego Strzelanie LOK nie są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS

Prowadzący Strzelanie uprawnia do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G – gładkolufowa;
 • H - czarnoprochowa.

Kursy cykliczne, realizowane są przez cały rok.

Ważne Informacje:

OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE
W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW, BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH, BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

Pobierz:

 1. OFERTA: KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS, KURS PROWADZĄCY STRZELANIE (KIEROWNIK STRZELANIA)
 2. Kwestionariusz osobowy - Instruktor strzelectwa
 3. OFERTA: KURS PROWADZĄCY STRZELANIE (PISTOLET, PISTOLET MASZYNOWY, KARABIN, KARABINEK, STRZELBA GŁADKOLUFOWA, BROŃ PALNA SPORTOWA)
 4. Kwestionariusz osobowy - Prowadzący strzelanie
 5. Info: Kurs Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS, Kurs Prowadzący Strzelanie (kierownik strzelania)
 6. Materiały szkoleniowe dla Kursantów zarejestrowanych na kursie
 7. Koszt wydania legitymacji, uprawnień i zaświadczeń oraz ubezpieczenia ponosi firma INCOLT

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia, a to wiąże się z kosztami.

Realizowane kursy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie. INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w MON, Krajowej Administracji Skarbowej, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych jednostkach w/g potrzeb (także w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych).

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:
 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służba Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za Kurs można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Zgłoszenie na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.