22 Kurs: Instruktor Sportu Strzeleckiego | Instruktor Strzelectwa - INCOLT Euro szkolenia specjalistyczne

UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma INCOLT )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma INCOLT zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

UWAGA - WAŻNE

Koszt dla 1 osoby skierowanej ( zapisującej się ) na kurs zawiera całkowity koszt wszystkich oferowanych szkoleń: egzaminy, koszt strzelnicy, amunicji, tarcz strzeleckich, materiały użyte na szkoleniach. użycie specjalistycznego osprzętu strzeleckiego, wydanie zaświadczeń i legitymacji.

Wydanie legitymacji, uprawnień i zaświadczeń
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Własny katering w czasie całego dnia szkoleń / kawa, herbata, napoje/
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Materiały szkoleniowe dla kursantów. Prezentacje multimedialne. Płyta CD z zapisem cz. ogólnej kursu
( koszt ponosi firma Incolt )

0 zł

Nieodpłatnie w ramach szkolenia firma Incolt zapewnia wszystkie wymienione pozycje oferty ze stawką 0 zł.

KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS

ORAZ

KURS INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

STRZELANIA SPECJALNE

TRENINGI Z UŻYCIEM AMUNICJI FXKurs Niestacjonarny:

Termin:

22.II.2020 - 26.IV.2020 Warszawa
[szkolenia w soboty i niedziele]

Kurs Stacjonarny:

Termin:

14.III.2020 - 05.IV.2020 Warszawa
[szkolenia w tygodniu]
Przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny

WAŻNE:

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT

LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDAJE
ORGANIZACJA WYMIENIONA W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.


Ważne Informacje:

EGZAMINY na kursie Instruktora sportu strzleckiego pzss realizowane są bezpośrednio w firmie INCOLT. [firma autoryzowana]

OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE
W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW, BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH, BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU.

Pobierz:

 1. OFERTA: KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
  NIESTACJONARNY [szkolenia w soboty i niedziele]
 2. OFERTA: KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
  STACJONARNY [szkolenia w tygodniu]
 3. Kwestionariusz osobowy wskazana rejestracja online na kurs
 4. Info: INCOLT szkolenia
 5. Info: INCOLT szkolenia ( najbliższe terminy)
 6. Materiały szkoleniowe dla Kursantów zarejestrowanych na kursie
 7. Koszt wydania legitymacji, uprawnień i zaświadczeń oraz ubezpieczenia ponosi firma INCOLT

Zwracamy uwagę, że wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez firmę INCOLT są realizowane przez osoby z unikalną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w posługiwaniu się bronią palną, wynika stąd wysoki poziom szkoleń i prawidłowe warunki prowadzenia zajęć. My nie handlujemy uprawnieniami, tylko prowadzimy realne szkolenia, a to wiąże się z kosztami.

Pozostałe organizowane kursy:

PZSS ćwiczenia instruktor strzelania w firmie INCOLT Broń - szkolenia z strzelania LOK Pozycja bojowa podczas szkoleń firmy INCOLT Sztuki broni

Zajęcia specjalistyczne odbywają się na terenie zespołu strzelnic Wojskowej Akademii Technicznej. Strzelania prowadzone są na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej
o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia
( 200 m ).

Trening, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych prowadzony jest na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej.
Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w hotelu SANGATE*** przy ul. 17 Stycznia
w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna 200 m2 dyskretnie usytuowana, klimatyzowana sala konferencyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny.
Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Firma INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
osób prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów
do prowadzonych zajęć.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną
w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwie Sprawiedliwości
oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich
oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie są realizowane na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana 70 A oraz przy ul. Galileusza

Strzelania prowadzone będą na dwustrefowej strzelnicy pistoletowej o zróżnicowanej liczbie stanowisk strzeleckich (10 stanowisk)
i zmiennej linii otwarcia ognia od 10 m do 50 m z postaw „leżącej”, „klęczącej” i „stojącej” do celów stałych i ukazujących się
oraz na strzelnicy karabinowej o stałej linii otwarcia ognia ( 200 m ).

Wykłady w części teoretycznej Kursu Instruktora sportu Strzeleckiego są prowadzone w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym
w hotelu SANGATE*** przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

Do dyspozycji kursantów jest przestronna (200 m2), dyskretnie usytuowana sala szkoleniowa wyposażona w klimatyzację, nagłośnienie, profesjonalny sprzęt multimedialny.
Podczas całego dnia zajęć szkoleniowych zapewniamy nieodpłatny catering - kawę, herbatę, napoje.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera
i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjalifci działający
na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich. Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

WAŻNE:

PO KURSIE UKOŃCZONYM W FIRMIE INCOLT

LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO
WYDAJE
ORGANIZACJA WYMIENIONA W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI
DO NADAWANIA UPRAWNIEŃ W STRZELECTWIE

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO (PZSS)

Ze względu na częste wprowadzanie w błąd i udzielanie nieprawdziwych informacji
odnośnie nabywanych uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
publikujemy jak wygląda legitymacja Instruktora Sportu Strzeleckiego wydana przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Realizowany w firmie INCOLT program kursu Instruktora Sportu Strzeleckiego zawiera rozszerzone szkolenia po ukończeniu których można nabyć dodatkowe uprawnienia
 1. Kurs
  PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania)
 2. Kurs z zakresu
  PIERWSZEJ POMOCY w WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )
 3. Kurs
  SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO ( w tym podwyższenia klasy sędziowskiej )

I. Kurs
PROWADZĄCY STRZELANIE (Kierownik Strzelania)

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/prowadzacy-strzelanie/

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie:
,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ wydane przez Zarząd Główny LOK zgodnie z:

 1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Uprawnienie do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G – gładkolufowa;
 • H - czarnoprochowa.

Szkolenie jest prowadzone tak jak zostało to opisane przy Kursie Instruktora Strzelectwa.

II. Kurs z zakresu
PIERWSZEJ POMOCY W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ( RANY POSTRZAŁOWE )

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/pierwsza-pomoc/

Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego.
Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do realizacji w/w szkoleń. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu:
KURSU PIERWSZEJ POMOCY W WARUNKACH DZIAŁAŃ SPECJALNYCH (RANY POSTRZAŁOWE).

III. Kurs
SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO ( w tym podwyższenia klasy sędziowskiej )


Absolwenci kursu otrzymają:
LICENCJĘ SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO klasy trzeciej

Proszę przeczytać ofertę firmy INCOLT umieszczoną na stronie:
www.incolt.pl/kursy/sedzia-strzelectwa/

Na zajęcia szkoleniowe prosimy o dostarczenie:

 1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 3 szt.
 2. Oryginał - wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
 3. Ksero/ skan dowodu osobistego.

Dla służb mundurowych ustalamy indywidualnie koszty poszczególnych kursów.

Osobami uprawnionymi do korzystania z oferowanej zniżki są:

 • funkcjonariusze Policji
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa (SOP)
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Parku
 • inspektorzy i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego
 • strażnicy Straży Gminnych (Miejskich)
 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Państwowej Straży Łowieckiej
 • Straży Leśnej
 • Straży Marszałkowskiej
 • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej

Wpłaty za kursy można uiszczać w ratach po indywidualnych ustaleniach.

Koszt Kursu: Prowadzący Strzelanie - 650 zł. uprawnienia A;B;C;D;G;H.
Strzelania specjalne - 350 zł uprawnienia E;F.
Koszt Kursu: Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem zakresu szkolenia
Instruktor Strzelań Bojowych
- 3000 zł.
Weekendowy (szkolenia w soboty i niedziele)
Koszt Kursu: Instruktor Sportu Strzeleckiego PZSS
z rozszerzeniem zakresu szkolenia
Instruktor Strzelań Bojowych
- 3000 zł.
Kurs Stacjonarny (szkolenia w tygodniu)

Koszt może ulec zmianie /na życzenie kursanta/ po dodatkowych ustaleniach co do rodzaju i ilości prowadzonych strzelań.

badania lekarskie:

Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Instruktora Sportu Strzeleckiego (a także uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).

Koszt: Badania lekarskie do uzyskania uprawnień
Lekarz jest obecny na kursie
i przeprowadza badanie.
- 100 zł.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto firmy:

BANK PKO BP Konto: 70 1020 4900 0000 8402 3043 8703

 • INCOLT EURO
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 • ul. Korkowa 167
 • 04-549 Warszawa
 • W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
 • Osoby prywatne:
 • Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
 • Instytucje:
 • Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.

Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów. Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne prowadzonych szkoleń.

Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy na podstawie zawartych Umów specjalną ofertę skorzystania z noclegów w pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie:

Hotel w miejscu prowadzonych zajęć
Ceny w weekend: nocleg z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 160 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 102,50 zł za osobę.
Cena noclegu dla 2 osób (z dwoma śniadaniami) to 205 zł.

Ceny w pozostałe dni tygodnia:
- Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 185 zł.
- Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 115 zł za osobę.
Cena noclegu dla 2 osób (z dwoma śniadaniami) to 230 zł.

Opcjonalny Hotel w którym także proponujemy rezerwacje pokoi:
Cena noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł.
Cena noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 70 zł za osobę.
Dla naszych kursantów potwierdzamy rezerwacje pokoi na hasło: INCOLT

Rejestracja na kurs

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach zjazdów proszę
o zarejestrowanie się lub kontakt telefoniczny: +48 600 055 555.